ដំណើរការផលិត

1. រោងចក្ររបស់យើង។

2. សម្ភារៈ QC

2. សម្ភារៈ QC

3. កាត់

3. កាត់

3. កាត់

4. ការដុសខាត់ដំបូង

5. ការប្រមូលផ្តុំ

6. កាវ

7. QC

8. ក្រចកដៃ

9. ប៉ូលា

10. QC

11. ជំរុញ hinges និង clasp

12. ការលាបពណ៌

12. ពណ៌ស្លាប់

13. ការឆ្លាក់

13. ការឆ្លាក់ឡាស៊ែរ

14. QC

14. QC

15. ការវេចខ្ចប់រួចរាល់

16. សម្ភារៈវេចខ្ចប់

16. ការវេចខ្ចប់

17. ខ្ចប់យ៉ាងល្អ

18. ការផ្ទុកកុងតឺន័រ

[W7JRD]MW1MZJMF_0X~3D29